is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Vier en dertigste deel, behelzende het vervolg van den jaare 1785. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. io£

£ gende en genocgzaame beweegredenen, „ weezenlyk te kort zou doen aan de

Waardigheid en 't Gezag, aan de Emi„ nente Charge, erflyk toevertrouwd aan 9, den Prins van Oranje, door een fb„ lemneele Acte, zo van wege de Pro-

vincie Holland, als van de andere.

Men zogt een Staatsbefluit in ftand te

doen blyven, welk het Stadhouder., fchap, en de bediening van Capitein s, Generaal tot een enkelen Naam, en „ tot een enkelen Schyn bragt, terwyl ,, men verklaarde, die geheel te willen

„ handhaaven. De Prins van Oran-

„ je hadt geene klagten aan den Koning „ gedaan. Het was bekend dat de aan„ gehaalde flappen ook in geenen deele „ de geheele toeftemming van de Natie

in 't algemeen hadt weggedraagen, noch

ook van alle de Regenten in de Pro,; vincie van Holland. Deeze daaden „ waren bekend in geheel Europa, en, „ indien de Stadhouderlyke Voorregten,

in meer dan ééne Provincie, met eene 9, zo edele als Vaderlandsgezinde ftand„ vastigheid werden gehandhaafd en toe*

gejuicht, zag de Koning met aan-

doening, dat onder het getal Leden „ der Regeeringe, welke de Staaten van

Holland uitmaaken, eenigen misfchien „ door vooroordeel weggefleept, door „ misverfland, of door al te grootezêlé,

geen agt fcheenen te geeven op 's ,, Konings tusfchenkomst, noch op het f, Huis van Oranje,.'t welk van alle ty„, den de? Republiek dienst beweezen hadt. * G 5 „ Zy

XXVI.

BOEK.