Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

25

Wanneer de tyd der voorlegginge des Ontwerps van een Reglement verftreekcn was, vergaderde de Vroedfchap tot het onderzoek van de fchriftlyke Bedenkin gen der Burgerye, die voorts in handen der Tien Gelastigden, tot nader onderzoek, werden overgegecven. Te midden van de zeer verfchillende Gevoelens der Vroedfchapsleden liep byzonder in 't oog het fchriftlyk ingtbragt gevoelen van den Rentmeester Burman, en diens jongften Zoon, niet zo zeer den Inhoud, dan wel de wyze der Invoering van dit Reglement, betreffende. Zy oordeelden, „ dat dit Reglement niet zonder Mede-

werking des Stadhouders kon vastge-

field, of in trein aebragt worden."

Niets bleek Geconftitueerden en Gecommitteerden huns oordeels, duidlyker dan dat, door alle die tusfehenkomende voorvallen, de groote zaak, de Invoering van het Regeerings Reglement, op de lange baan gefchoven wierd; weshalven zy befiooten de Vroedfchap te verzoeken tot het fpoedig beleggen eener Vergaderinge van Gedeputeerde Staaten, om eene buitengewoone Staatsvergadering te befchryven op een Punt van de uiterfte aangelegenheid voor de Stad en de Burgerye. Geen der Leden van de Ridderfchap verfcheen op twee belegde Vergaderingen van Gedeputeerde Staaten, en kon 'er dus niets bellooten worden, daar de tegenwoordig zynde Geëligeerden zich ongeneigd toonden om aan het voorftel der Stad te voldoen.

B 5 Bur-

XXIX.

boek. I785.

De Ut-

rechtjthe Vroedfchap befchryft eene Staatsvergadering.

Sluiten