Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 VADERLANDSCHE

XXX.

BOEK.

-786.

» Ed. Groot Mogenden van zyne Hoogw heid gerequireerd hebben, eene precife " en openhartige Opening van zyne Per" fooneele Denkwyze over de Maatrege» len tegen de gemelde Steden Hattem " en Elburg beraamd; en naa dat zyne " Hoogheid, in plaats van aan de Requi" fitie van hun Ed. Groot Mogenden te » obedieeren, en eene ronde verklaaring » deswegen te doen, heeft kunnen beflui" ten, om, weinig overeenkomftig met >• het Refpect aan hun Ed. Groot Mo» genden verfchuldigd, in fubftantie te » allegeeren, dat hy vry mogt denken, en » dat daar omtrent voor hem geene Justii» ficatie te pas kwam; en voorts, met eeni« >■> ge vague en ongedetermineerde uitdruk» kingen zyn Sentiment bewimpelende, „ het gepasfeerde omtrent Hattem en El„ burg tragt gelyk te Hellen met het ge„ bruik, 't welk hun Ed. Groot Mogen„ den wel eens van de Militaire Magt „ gemaakt hebben, tot bewaaring hunner ., Authoriteit in deeze Provincie; terwyl „ nogthans een ieder, die onderfcheid „ weet te maaken tusfchen het rechtmaa„ tig Maintien van de goede Orde, en tusfchen eene geweldige Pooging om „ de Burgerlyke Vryheid te overheer, fchen, geconvinceerd moet zyn, dat , het beledigende is voor hun Ed. Groot , Mogenden, Hoogstderzelver Maatrege, len, ter beteugeling van een woest , en oproerig; doch door zyne Hoogheid , nimmer opzettelyk tegengegaan, en ten

„ min-

Sluiten