is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyf en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1785 en 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER,

voldoenend Antwoord der Vroedfchappe, 36. Aandrang op eene nadere belegging der Vroedfchappe, 37. De Utrechtfche Burgery van Oproerige beweegingen befchuldigd , 39. Hervatte Zamenkomst der Utrechtfche Vroedfchappe, 40. De Burgery neemt 'er geen genoegen in, en begeert niet te vertrekken vóór dat de Vroedfchap bewilligt, 41. Op welk eene wyze de Vroedfchap bewilligt, 42. Verzoek der Geconflitueerden en Gecommitteerden om Affchriften der Raadsbefluiten, 43. Als mede dat den Afgevaardigden ter Staatsvergaderinge bepaalden Last mogt gegeeven worden, 44, Bewilliging in beide, 45. Befluit der Ridderfchappe ter Staatsvergadering, 45, Hoe weinig de Afgevaardig • den van de Stad Utrecht Haagden , 47. De Burgery toont deswegen haar misnoegen, 49. Wederlegging van het Befluit der Ridderfchappe ,51. Adres van den Heer Smissaert aan de Vroedfchap over het gedrag der Utrechtfche Bargeren, 54. Aanmerkingen der Ridderfchap op deWederlegging der Burgeren, 55. Het Vroedfchaps Befluit ingetrokken , 59. Ontzetting te Utrecht op het hooren van bet trekken des Krygsvolks

in Amersfoort; 66". Beklagby de Utrechtfehe Vroedfchap , over het gedrag der Gedeputeerden en Voordellen tot verwydering van het Krygsvolk, Aid. Gunftig Antwoord, 68. Vrees voor Verrasfing door Kaygsvolk, 69. Men roept de hulp der Medevaderlanderen in, Aid,. Antwoord uit Dordrecht, 71. Een voorflag om de verleende Attachés in te trekken , gelukt niet, Aid. Men oordeelt te Utrecht geen vrye Deliberatien meer te hebben, 72. Aantekening van eenigeVroedfchapsleden tegen het gedrag der Gedeputeerde Straten, 75. Poogingen tot het doen uittrekken des Krygsvolks uit Amersfoort, Aid. Utrecht verontfchuldigt zich by de Bondgenooten, wegens het' trekken der Troepen in Amersfoort, 80. Inhoud des Briefs van Staaten van Holland , wegens het gebruik des Krygsvolks in Burgergefchillen, 176. Belofte van kragtdaadige hulpe door Holland aan de Stad Utrecht gedaan, en Last daar toe aan van Ryssel gegeeven, 277. Staaten van Holland doen hier van de weete aan de Utrechtfche Staatsieden te Amersfoort, 278. Deeze fehryven aan hun Hoog Mogenden, 279.