Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 25

zaak van het Bevelhebberfchap over het J Krygsvolk in den Haagc by onderlinge t fchikking, tot genoegen van zyne Hoog- heid, gevonden was. -— Het bedryf van 1 Mourand, Lid deezes Genootfchaps, gaf oorzaak tot deszelfs geheele ontflooping. De gewoone verzamelplaats van die Genootfchap was, zints eenigen tyd, de Manege of Rydplaats, voorheen door de Dragonders gebruikt. Om zich met vol geweer, aldaar te vervoegen, waren de nog overgebleevene Leden, op den vyfden dag naa dat Mourand zynen Aanflap- beftondt, genoodigd. Dan zy werden, in het houden deezer zamenkomst, van hooger hand, op 't onverwagtst, verhinderd. Want korten tyd vóór dat zy te beftemder plaatze ftonden te vergaderen, deedt de Wethouderfchap van 'sGrayenhaage , op last van Gecommitteerde Raaden, de Vergaderplaats met Stadsflot fluiten. Reden van dit bedryf gaven Staaten van Holland in een merkwaardig befluit. Dat bekomene Onderrigtingen omtrent het Exercitie-Genootfchap, waar toe de gevangene Mourand behoord hadt, genoegzaam uitweezen, hoe by 't zelve, onder fchyn van zich in den Wapenhandel te oefenen, byeenkomften gehouden en overleggingen gemaakt werden, die op fche'nding der Openbaare Rust, en tegenkanting van hun Ed. Groot Mogenden Gezag uitliepen, en dat, derhalven , vooral naa de dagelykfche onderB 5 vin«

:xxii;

o ek.

j'ó6.

Sluiten