is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Zes en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. £2?

„ verzetten, en ook, in gevalle van daad-'. „ lyke aannaderinge, zich tegen dezelve „ te bedienen van die middelen, welke „God en de Natuur aan de Hattem„ fche Burgery zo milddaadig heeft ge-

fchonken, tot afweering en verdere „ fluiting van die onheilen, waar mede », geheel Nederland, en byzonder dit Ge„ west, fchynt gedreigd te worden, en „ welkers droevige gevolgen, noodzaakiyk „ daar uit pröflueerende, de Gezwooren „ Gemeente voor rekening en verant„ woording der Bewerkers in deezen zul* „ len overlaaten, en zich, en deezer „ Stads Burgery daar van geheel ontflaa„ gen houden." '

De twee Steden Hattem en Elburg-, welker Gefchiedanisfen, zo verre zy betrekking hebben tot het lot, dat beide over 't hoofd hing en daadlyk trof, *c geen wy thaps moeten vermelden, geraakten in den toeftand, door den Elburgfchen wedergekeerden ter Staatsvergadering Afgevaardigden Burgemeester Sels, zynen Medeburgeren voorgedraagen. De Brieventer Staatsvergadering gezonden, waren van geene beduidenis tegen de Befluiten daar genomen , woordlyk dus luidende. „ De bedenkelyke Situatie, waar in zich „ de Steden Elburg en Hattem bevin„ den, mitsgaders de hooge noodzaaklyk», heid, tot herftelling der Rust en Orde », aldaar, in ernftige overweeging geno» „ men zynde, hebben hun ' Ed. Mog. „ goedgevonden en verftaan, dat, in da Pa „ eet»

ÏXXÏÏÏ.

3 o ek.

Befluit ter Staatsvergaderingom Krygsrnagt na Hattem etl Elburg te zenden.