Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* VADERLANDSCHE

XXXIII,

BOEK.

.ï7o>p-,

5!

Hattem ftclt zich in ftaat van tegenweer Z ft r; b

» akelige en fchroomlyke gevolgen, der » op gister genomene Refolutie, Hattem » en Elburg concerneerende; ah mede " tegen die van allen aanmarsch van ee» nige Troepen van den Staat na boven»> gemelde. Steden, houdende dit een en » ander ftrydende tegen der Steden Pri» vilegien en Vryheden, en tegen die van den ganfchen Burgerftaat van dit » Gemeenebest. Zy protefteeren tegen s» alle daar op geloopene of nog te maa„ ken onkosten, verklaarende alles, wat » ten dien opzigte mogt worden te werk .. gefteld, voor nul, informeel en van oni. waarde, als aanloopende tegen de Vri, vilegien, Preëminentien, en Veiligheid

> van Burgers en Ingezetenen. En,

, wyl wy voorzien, dat door deeze

> ftrenge maatregelen, een Burgeroorlog

> onvermydelyk is, welker gevolgen zy . zich met ontroering voorftellen, en ■ welke ü Ed. Mog. zich misfehien, , wanneer het te laat zal zyn, zullen be, klaagen, referveeren zy zich zodanige

Conftitutioneele middelen te emploieeren, welke, zo mogelyk, nog voor kunnen komen, de jammerlyke uiterftens, waar aan een Land en Volk on-, derheevig kunnen worden." Beide deeze gedreigde Steden hadden ;eds voorzorgen gedraagen 0m, hoe svak en verdeedigloos, zich te weerete ellen. In Hattem tradt de Burgerkrygsad, met eenige Afgevaardigden van namrige^ Genootfchappen en een kuadigen

la?

Sluiten