is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Zes en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 VADERLANDSCHE

XXXIV. BOEK.

F De Hervormingvin het Re glement des geheelen GeWeets baart nieuwe zwaarigieden, .

i

- ) ] ■\ t

!

1

behandeling van 'sLands Penningen, op naam der Staaten of Gedeputeerde Staaten , veel min aanfchryvingen van de Stad Utrecht te gehoorzaamen.

Viel in de Stad Utrecht en in Wyk by Duurftede zo veel voor, wegens de Stads Re geeringsbeftellingen, hadt dit alles zo veel invloeds op de Staatsvergaderingen van het Sticht, als wy gezien hebben, dan zal het ons geenzins bevreemden, dat het andere gewigtige Stuk; daar onder handen, de Hervorming van het Regeerings Reglement des geheelen Gewests, traaglyk fpoedde, of liever geenen noemenswaardigen voortgang maakte. Schoon, zonder afdoen van dit punt al het Stedelyk verrigtte, luttel kon betekenen, en de ftaat, in welken zich dit Gewest thans bevondt, op den duur, niet beftaanbaar was; want eenmaal zou het tydftip moeten komen, dat 'er eene volledige Staatsvergadering vereischt werd, al ware het alleen tot het inwilligen van den jaarlykfchen gewoonen Staat van Oorlog, en van de Provinciaale Belastingen; ook was het duidelyk te voorzien, iat de nieuwe Raad der Stad Utrecht, ;n die van Wyk, even min in geen dier ^asten zou toellemmen, of de wettigïeid eener Staatsvergadering erkennen, 'óór dat de nieuw verkoozene Raaden er Staatsvergadering waren aangenomen. Zolang deeze tweedragt tusfehen de Staatseden voortduurde, zouden die Steden, velker Afgevaardigden niet erkend wer-