is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zzS, BEKKER. (BALTHASAR)

pq bekwaamheid hadden, om 's Konings droom te verklaren • de woorden zijn: Want de fake die de Koningh begeert, is te f\t'a;f * ende daar en is niemant, die dezelve y.or den Koningh te 'kennen, kan geven, dan de Goden, wekker wooninge bij 't vieesch ■liet eti is. Hij onderzogt daar in het vermogen, welk den Duivel doorgaans wordt toegefchieven, en deedt, ten zei ven einde, hog ene leerreden over Exod. VUL vs. 18. Hij verhandeld hier in de vraag, welke tog de reden zijn mogt, Waarom de Toveraars aldaar vermeld, zo wel geene luizen als varfthen en flangen konden voortbrengen? Nog tweemalen naderhand predikte hij over gelijkfoortige onderwerpen, als eens pver de Toveresfe van Endor of Sauls Waarzegfter, i Samuel XXVIII. vs. 7-25, en eens over Jobs Duivel. In de beider laatfte predikatiën, die hij te Amfteldam deedt drukken, beweerde hij inzonderheid, dat de zogenaamde Toverijen en Spoken , eer voor bedrog van menfchen , dan voor werkingen Van den Duivel moesten gehouden worden, tevens te keimes gevende, voornemens te zijn, iets wegens de Toverijen es Spoken in 't licht te geven. Intusfen dat hij bezig was, met "x gene hij op den predikftoel hadt geleraart, in gefchrift te. {tellen en te befchaven, kwam. uit Engeland een verhaal wegens, een zeer zonderlinge toverij. Bekker bepaalde zig terftond om dit boek met enige aanmerkingen in 't nederduits uit te. geven; belovende tevens, zijn'werk over de Toverijen eerlang te doen drukken; en, uit dit een en ander, wierdt ten, laatiten zijn zonderling boek, de Betoverde Wereld genaamd, geboren,

In dit zo be'rugte werk, fpreekt hij van de werkingen der geesten op de lighimen, zodanig, dat hij in dezelve genoegzaam ene volkomene onmooglijkheid fchijnt te Hellen, en verder alle zodanige plaatzen, in welke van Engelen zo goede als kwade wordt gefproken, en waar uit men derzelver beftaan en werking gewoon is te betogen, geheel anders verklaart; hierom is hij ook verdagt gehouden , het gevoelen der Sadduteuwen aan te kleven, die aan het beilaan yan Geesten noch Engelen, geloof floegen; hij heeft zig nogthans van deze * * . blaam