Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü* REKKER. (BALTHASAR)

raad niet, maar zij eiste ene uitdrukkelijke herroépin» zijne* gevoelens, waar toe hij evenwel niet konde befluiten kwam de zaak voor de Klasfis; dezelve oirdee'de d* he* boek behoorde gevifiteerd te worden, 't welk Bekker ontkende z.g ten dien einde beroeper.de op zijne waardigheid van Dokter ij de Godgeleerdheid. Vermits hij de zaak met deze vergadering niet eens konde worden, beriep Bekker 2iV ou een hoger regtbank, de Sijnode, niet'om dezelve als Regter te eikennen, maar gelijk fommigen verhalen, om'tijd te winnen en het overige nog niet gedrukte gedeelte van zijn werk de Betoverde Wereld, in 't licht tp n-P™„ .... „,

. ' m c llcm te geven, gehjk gefchieddë. Dé

Sijnode trok de zaak tot zig; doch vernomen hebbende, wat er in oen Kerkenraad en Klasfis van Amfteldam was voorgevallen, en hoe deze de zaak naar behoren hadt behandeld, wijst zij na Bekker gehoord te hebben, de zaak aan de Amfiel damfe Klasfis te rug; betuigende niet voldaan te zijn over des Doktors antwoorden, pr^endë de ernffige handelingen des Kerkenraads en tevens last gevende aan de Klasfis van A,nfieldm en de Deputaten van de Sijnode, om verder over de zaak te handelen. Na dat de Kerkenraad de zaak weder in handen hadt genomen, wierden 'er ettelijke artikelen ontworpen, om Bekker voor te houden, hij beantwoordde die fchrif.

bragt hie, op de zaak voor Burgemeester, en doordien hij den Kerkenraad geene voldoening gaf, vondt deze andermaa goed zig aan de Klasfis te vervoegen. Na veel over en we-

t 6n ^:l:VCn ' M het ho^ *» verfcheiden fa-

menkomften ook met de regering der Rad, onderschreef Bekker ten iaatften enige artikelen van voldoening; bij verklaarde >n dezelve te geloven: „ dat 'er goede en kwade geesten » -P; dat de Duivel, de begeerlijkheid in des menfehen » -u-ten ontftoken hebbende, den mensch verleidt, doch ook , daarom.m de helie geworpen is, en hem nu voortaan gee>, ne werkingen omtrent de menfehen kunnen toegefchioven „ worden; dat hij dit niet hieldt voor een ter zaligheid noodzmiijk leerflak, maar het enkel aanmerkte als een pnMma

h of

Sluiten