is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zeven en dertigste deel, behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 243

Te midden van alle deeze gerugten, werd de Tocht na Zeeland bepaald, en in dit Gewest maakte men alle toebereidselen, om den Stadhouder, nevens diens Familie, te ontvangen en te onthaalen. Staaten van Zeeland beraamden de wyze van ontvangsten begroeting; terwyl zyne Hoogheid, door den Heer van Lynden , hadt laaten inbrengen, dat, voor dit maal, de aanbieding van Defroyement, in voorige gelegenheden, gebruiklyk , buiten beraadflaaging mogt blyven, willende 's Lands bekrompene Finantien daar mede niet bezwaaren (*).

In de Hoofdftad Middelburg was met met die toebereidzelen allerdrukst bezig Het Genootfchap van Wapenhandel, 'l geen daar grooten opgang en vorderinger gemaakt hadt, boodt zich, op het fpooi des Leeuw aar dfchen en Groningfchen Ge nootfehaps (f) aan, om, zo lang het Stad houderlyk Gezin daar ter Stede zou ver toeven, de rust te helpen bewaaren, et alle Oproerigheden, zo dezelve onver hoopt mogten voorvallen, te (luiten. 0\ het vriendlykst bedankte de Regeerinj voor dit aanbod; naardemaal de Burgei Krygsraad zulks ook hadt aangeboden terwyl hun Ed. Agtb. de denk' en han delwyze van het Genootfchap preezen, zo wel als deszelfs vorderingen in der Wapenhandel; met nadruklyke kennisgee

vin|

(*) Not. van Zeel. 12 Juiiy 1786.

(t) Zie onze F ader l. Bist. XI. D. cl. 294. en 32a

<2 *

XXXVIIi B O EK.

Toebereidzeis tot diens ontvangst,

't Genoot*

fchap te Middelburg voor de aanbieding om dé rust te helpeijbewaa.

1 ren, be-

• dankt.

I

1

t j