is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zeven en dertigste deel, behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVII. BOEK.

Woont de Vergaderingen by. Vertrekt

(

1 < ]

*4-8 VADERLANDSCHE

de Stad als buiten, onthaald, door den Heer Radermacher,Heer van Nieuwerkerk, Bewindhebber der Oost - Indifche Maatfchappye, door den Bewindhebber Godin, door de Secretaris der Admiraliteit Thibaut d'Aagtekerke, door den Oud Burgemeester van der Helm Boddaert, door den Advocaat Fiscaal by de Admiraliteit Steengracht 't Oosterland, als mede door de Ridder Baronet van den Br and e. Elk poogde hier in pragt den ander voorbv te ftreeven.

Staande 's Stadhouders verblyf, woonde hy, van tyd tot tyd, de Vergaderingen der Staaten en der Admiraliteit by. Veele Heeren en Vrouwen van aanzien ontving zyne Hoogheid weinig dagen vóór zyn vertrek , ten Avondmaaltyd. Naa ruim een maand verblyfs, grootendeels m Feestvieringen en Vermaakpartyen ge(leeten, zonder dat 'er iets was voorgevallen , 't welk naar gevreesde en gefpel3e Oproerige Beweegingen zweemde, of iet Bezoek van een Engelfchen Prins, met 10 veel vertrouwen, onder de hand aangekondigd, verliet het Vorstlyk Gezin, len zes en twintigften van Hooimaand, Zeeland, naa dat zyne Hoogheid in de Vergadering,door den Raadpenfionaris, en le beide Vorstlyke Perfoonen, benevens ?amilie, door Heeren Gecommitteerde Raaien, uit naam van hun Ed. Mogenden, raarwel gezegd waren. Men nam de leis over 'sHertogenbosch, waar de Gou-

ver-