is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zeven en dertigste deel, behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 249

verneur, Grave de Maillerois, den Vorstlyken Stoet in de grootfte ftaatie opwagtte. Verder zette dezelve den tocht na 't Loo voort, op welk Lustverblyf wy reeds te meermaalen den Stadhouder deezen Zomer aantroffen, in omftandigheden veel verfchillende van de Uitfpanningen in Zeeland {*).

Dit Gewest, 't welk wy nu wat dieper moeten intrseden, was geenzins ftil in de algemeene Staatsberoertenisfen deezes Jaars. Hoe het daar gefteld was met het Vaderlandsch Fonds,"als mede met verfcheide byzonderheden, den Staat in 't algemeen kakende, hebben wy reeds vermeld. De gewigtige Gebeurtenis,. die in de andere der Bondgenootfchaplyke Gewesten zulk eene heevige aandoening baarde, de tocht des Krygsvolks na Hattem en Elburg, kon niet naalaaten in Zeeland desgelyks, meer dan gewoons, beweegingen te verwekken. De Burgerftem verhief 'er zich, gelyk elders in Adresfen. De tyding deezes voorvals was te Middelburg niet gekomen, of een aantal Burgers en Inwoonders benoemde uit hun midden vyf Perfoonen, om een Verzoekfchrift by de Staaten in te leeveveren, ten einde te verhinderen, dat het Krygsvolk, ter Betaalinge van Zeeland ftaande, zou gebruikt worden tegen de Burgers in de Stedclyke Gefchillen , thans

in

(*) N. Nedert. Jaarb. 1786. bl. 571. 663.

Q 5

xxxvir.

boek.. I786.

Adres ten ingeleeverd om geen

KrygsYOlic in Burgergefchillente gebruiken.