Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. ffl3

kreet opging, als de knevelaaryen der Officianten en boven al der Secretarisfcn, hadt men plans gemaakt by veelen geoordeeld eer gefchikt om de kwaal te verflimmeren dan te herfiellen.

Wy kunnen hier in geene byzonderheden treeden ; doch niet nalaaten twee. fchreeuwende Haaltjes , fchoon kleinigheden, te vermelden van de behandelingen, die de Meyeryfche Landlieden ondergaan moesten. Ten tyde van den gevreesden Oorlog met den Keizer haalde een Boer van den Dorps Secretaris een Borgbrief, op den buitenkant ftondt ƒ4-13-0. Een ander, dit ziende, vroeg dien Boer, of hy tegen dien prys niets hadt" gezegd? dewyl men 'er gewoonlyk f%- 12 -o voor betaalde? Dit hadt ik ook altoos gehoord, antwoordde de verleegene Boer; maar de Secretaris zeide, dat met

den Oorlog alles duurder was! Een

ander Secretaris deedt zeker Kruiskensgeld'. en dat niet gering, ten behoeve van zyne Klerken, betaalen, wanneer iemand, niei kunnende fchryven, in plaats van zyn Naam te tekenen , genoodzaakt was een Kruis jet ter Protocolte te maaken. Welk Kruiskensgeld in de Meyerye, hoe gering het moge lchynen,niet weinig betekende, aangemerki het groot aantal der flegt onderweezen Boeren, die leczen noch fchryven verdaan: vooi geen gering gedeelte, zo ons van goedei hand verzekerd is, een gevolg van den flegten Haat des Schoolweezens: dewyl, om dc post van Schoolmeester aldaar te bekleeden. yeeltyds geweezen Heerenknegts gezonder B 4 W@?

XXXVIII, BOEK.

1786".

Twee voorbeelden van Kneveiaary der Boeren in<i de Meyerye.

I

Sluiten