Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XaXVIII Soek.

RaaMagen by den Staat daar tegen geinen.

s J

30 VADERLANDSCHE

. van de Amer kaan fche Staaten te vertrek, ken. Men ging hier mede zo openbaar te werk, dat de namen der Schepen en der Capiteinen in de meeste Nieuwspapieren

geleezen wierden. Eveneens was het

met dien Sluikhandel gefield op de Kaap de Lroede Hoop werwaards men kleine Scheepen uitrustte; terwyl zy, die dit bedonden, niet fchroomden hun voorneemen om die Zeevaard verder voort te zetten, te verdaag te geeven. Van waar het Geld, tot deeze onderneemingen gehaald werdc, viel moeiJyk te begrypen: dewyl de fchaarsbeid aan Geld, boven maate groot was (*).

De Geiastigden tot de zaaken van de Zee, bragten, volgens de ingenomene bedenkingen der Afgevaardigden uit de Admi-

\ ra"

(*) Refol Gen. 7 Aug. 178Ó De Heer Bris-

sot niüaKt dit eemgzmsbegrypbaar, als hy aanmerkt • „ De natuur der dingen roept de Americaanen on „ om de eerfte Zeelieden van den ganfchen Aardbo„ dem te worden. Zy bouwen de Schepen twee der„ den goedkooper, dan de Europeaanen ; zy vaarer„ met minder Matroozen, en met minder Kosten -* „ Nog andere 001 zaaken begunftigen hunnen Handel , na Oost-Indien, en hunne Scheepvaard. Zy brcn , gen na China Ginfan-, na ric Kaap de Goede Hoop , als ook na Ijle Bourbon en Ijle de France Plan, ken, Kromhout, Meel, Pekelvleesch enz Zy heb, ben derhalven niet noodigzo veel Geldsna de Oost, h^en te voeren als de Europeaanen, die aldaar , Ltablisfementen hebben. Ook zyn zy niet, als de , laatftcn genoodzaakt, aldaar Troepen, Gouverneurs , Intendanten en Commifen, met groote kosten,, te on, derhouden." Zie dit alles breedvoeriger in J. P.Buisdt Nieuwe Reizen in de Fereenigde Staaten van le»rd-America H. D. bl. 262 enz!

Sluiten