is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Agt en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786 en 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 VADERLANDSCHE

XXXIX. BOEK.

1787. ;

i ]

1

» woordige Heer Stadhouder aangemerkt , moet worden als de Bron en Oorzaak » der heillooZe verwarringen en gewelddaa-

> dige p togingen tot omkeering van 's Lands

> Vryheid, en ondergang van 't Vaderland,

> zy het ons geoorloofd U Ed. Gr. Mog. » onder het oog te brengen, dat de Inge-

> zetenen deezer Provincie, altoos zo ge» willig om 's Lands lasten te helpen draa9 gen, egter allerongaarnst de Penningen, 9 door hun zweet en arbeid den Lande op, gebragt, langer zouden zien empioyeeren * tot Onderhoud en Grootmaaking van een 9 Staatsminister, wiens vyandlyke oogmer-

ken, ten nadeele der Vryheid, en ten be9 derve van deeze Provincie, zo zigtbaar, lyk doordraaien; wy mitsdien U Ed. Gr. , Mog. verzoeken, om ook, ten deezen , opzigte, daar het welmecnendsc gedeelte , der Burgeryen , zich door vrywillige Do9 natiën, trn voordeele van de algemeene , zaak, 11 tput, zodanige cordaate maatrege9 len gelieven te neemen, als U Ed. Gr. , Mog. naar derzelver Wysbeid en Regt, vaardigheid, noodig en heilzaam zullen , oordelen (*)." — Den Penfionaris van ?eebergh, thans in een geheel ander icht dan door vet. len voorheen befchouwd, chrcef men, min of meer openlyk, deeze igteilykheid van Haarlem toe ({_).

Op

(*) Dit is Set Slot van het Adres, wgar van wy lier tioven bl. 173. een gedeelte eaven. (t/ N. beitri. Jaarb. 17S7. bl. 309!,