Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIX. 2 O EK.

n

n yy *».

» j » <

t ]

&$6 VADERLANDSCHE

» verfoeilyk werk maakten, om het mi« » doorzigtg gedeelte eer Natie te mjslei» den, en rot fchandciyke daaden van Op, ,» roer en .Geweid aan te Unev, nu, geduurende hunne afweezigheid, zich zuu>. den vviiien bedienen , om deeze hunne » vuile bedoelingen door te zetten; zo wil, - len wy, door dit ons Declaratoir, alle " Medeburgers, van wat Staat, Rang « oi üenkwyze die mogen zyn, ernliig . waarfchuwen, en van ons voorneemen

> bengten; en declareercn wy de onderge-

► tekende Commandanten, van uitgetrokken . Corpfen, Detachementen, met voorken. nis, volkomen en eensgezinde toeftem• miag van onze onderhebbende Manfchap,

pen, dat wy, alle Infultes, Oproeren, Plunderingen en Gewelddaadigheden, aan onze naagelaaten Vrouwen, Kinderen, Nabeftaanden, of Goederen, aangedaan wordende, zullen aanmerken als aan onze Perfoonen zelve te zyn gefchied. — Dat wy hetzelfde zullen doen ten opzi>te der Perfoonen, Familien, en Goederen van zodanige onzer braave Medeburgeren , die, offchoon niet met ons uitgetrokken, cgter bekend zyn voor waare Vaderlanders, die onze goede Zaak, in hunne onderfcheidene betrekkingen, met woorden en daaden getrouwlyk voorslaan en aangekleefd hebben. Dat

wy vervolgens alle Staatspersonen, Rerenten van Steden, en van het Platteland, Officieren en verdere Handhaavers der uflitie, dje zullen blyken geeven, dat zy

n ^

Sluiten