Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. BOEK.

t?H7.

3 3 9 3 3 9 a

5 9 3 3 9 9 9 9 3 9 3 3 9 3

9 9

354 VADERLANDSCHE

,, om, by een opénlyk Declaratoir of Ma,3 nifest, als ware hy een Souverain Vorst, ,3 en onder eenige frivole en vague befchul)3 digingen, tegen eenige weinige (doch ,, ongenoemde ) Leden en Ministers van ,, de Regeering, een gedeelte van voor,, noemde Ingezetenen,tegen 's LandsHoo, ge Overheid op te zetten, en door de , Beiluiten van den Souverain voor over3 haast, onwettig en van onwaarde te ver, klaaren, deeze verblinde Yveraars voor , het Huis van Oranje, tot ongehoorzaam, heid en oproer op te rokkenen, en zich , als een Hoofd en Voorganger in disre, fpect, ongehoorzaamheid en weerfpam» , nigheid van Zynen en Hunnen wettigen , Souverain te gedraagen.

„ Dat eene bedaarde befchouwing en , overweeging van dat alles, vergeleeken , met de aanhoudende Modfcratie, welke , zich nog in alle deRefolutien van hunEd. , Gr. Mog. heeft gemanifeileerd, het emi, nent gevaar, waar aan deeze Provincie ,fgeëxponeerd wordt, zo evident heeft doen , voorkomen, dat zy geen oogenblik lan, ger hebben willen uitbellen, om, tot , voorkoming van alle onheilen, waar me, de ons lieve Vaderland wordt gedreigd , van deezer Stads wege, de Gedeputeerj den ter Vergadering van Holland te qua, lificeeren en te gelasten , om hun Ed. , Gr. Mog. te proponeeren:

,, Om eene Commisfie te benoemen, be, ftaande uit eenige weinige Leden uit het , midden van de Vergadering deezer Pro-

3» vi«-

Sluiten