is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 329

haaven van 't gezag en aanzien van de Stadsregeering meest gepast zullen oor-: deelen.

Middelerwyle onderrigt zynde van net Plan door den Raadpenfionaris voorgefteld, p-aven zy tevens te verftaan, hunne begeerte dat de Stads Afgevaardigden 't zelve zouden omhelzen, indien en in zo verre de Steden Dordrecht en Haarlem daar in genoegen namen; doch zo niet, dat de Afgevaardigden van Schiedam, zich zouden vasthouden aan 't laatst uitgebragte Stadsbefluit. ■; - ,

By de overleevering van dit Verzoekfchrift, op den volgenden dag, hadt, om allen fchyn voor Dwang uit den weg te ruimen, geen zamenkomst der Burgeren op de Markt plaats. Zy, uit wier naam de Gelastigden fpraaken, bleeven in de Doelen den uitllag der Raadpleegingen afwagten, en werd hier van by de overgave des Verzoekfchrifts, aan Burgemeesteren de weet gedaan. .

Burgemeesters, het Verzoekfchrift m de Vroedfchap gebragt hebbende, deelden deezen, naa lang raadpleegens, aan Gecommitteerdens dit verflag mede; „ Dat, ver„ mids het Rapport van Heeren Gedepu " teeïden ter Staatsvergadering nog nie , hadt kunnen gefchieden, en het zelv< ', zeer veel lichts over de zaak zou ver ' fpreiden, de Vroedfchap eenpaarig be ' greepen hadt, dat op der Gecommitteer " dens Request nog niet kon worden ge disponeevd: dat mitsdien de Vroedfcha] X 5 w w«

XLVr.

ROEK.

1787.

Overleeveringvan het Verzoekfchrift.

Verwyl des Avtwoords-

i