is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Eenenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAD W Y Z\.t. Ui

334 Nog meer Staatsleden uit Utrecht bieden zich aan, Aid. Niet toegelaaten. 335. De Staatsleden van Utrecht leeveren eene Verdeediging in , 336. Door vier oewesten ongunftig opgenomen,^/^. ]V1 en zoekt het weeren dier Heeren door te zetten, 337. Sterke taal van Holland in deezen, Aid. Hoe door Zeeland wederftreefd , 338. Hoe door de Amersfoortfche Staaten uitgekreeten, Aid. Voortzetting van dit Gefchil, 339. Door de Omwenteling geëindigd , Aid. Strydige bevelen in het Sticht, ftaande de twee Staatsvergaderingen, 340 Uitgefchreevene en gewraakte Geldleening, 340. Strydige Afkondigingen over het draagen van Óranjetekenen, 342. Tegen elkander inloopende bevelen aan de Leeraaren, Aid. Wegens het houden van het Synode. 343. De Verbintenis tusfehen Holland en de Stad Utrecht, 344. Alles krygt eene meer krygszugüge gedaante, 345. Plakaat der Staaten 'van Utrecht het Krygsvolk betreffende, 346. Het Genootfchap van Wapenhandel teUtrecht viertzvnVerjaardag, 349. Eene Oranjefocieteit binnen Utrecht opgerigt, 350. Onlusten deswegen ontlhan, 351. Verdere Oproerigheden geftuit, 352. Die Sociëteit verbo¬

den, 353. De Voorzorgen tegen Oproerigheden, 355. De Ongeregeldheden houden aan , Aid. De Gecommitteerden uit de Stads Schuttery leggen hunneposten neder, Aid. iViet welk eene ftaatlykheid zulks toeging* 35Ö. Valsch Alarm in Utrecht ter proeve verwekt, 357. De Rhyngraaf van Salm tot Generaal en Chef aangefteld, 358. Het Genootfchap biedt het doen vnn uitvoeriger Krygsdienflen aan, die aanbod omhelsd, 359. Nieuwe Inrigting op de Gewapende Manfchap en Uhlaanen, 361. Verdeedigingsmiddclen in 't werk gefield, 363. Strenge maatregelen naa de vermeestering van IVyk genottien, 365. Gewelddaadigheden door de Patriotten te Utrecht gepleegd en Afkondiging daar tegen, 366. Trouwloosheden der andere Partye en Strafaaukondiging tegen dezelve, Aid. Moedig befluit deiOfficieren van de Stads Schuttery , 367. Vroedfchapsbefluit ter Verdeediginge, 369. Krygsvoorvallen. Tocht na de Bilt, 371. Aanflag op S^atdyk, 372. Klagten der Amersfoortfche Staatsleden, wegens dit bedryf, 374. Uit het Kamp verfterkt men zich aan de Bit, 376. Vrugtloozepooging om dit te weeren, ca hervatte Uittocht ten dien