is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Eenenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER;

(*inde, 377. Deeze loopt vrugtloos af, 378. Misnoegen deswegen hoe geftild, 379. Voorftellen wegens de Amersfoortfche Staatsie den en Willem den V. 380. Willem den V. in alle zyne waardigheden gefchorst, 385. Men rust zich nog flerker ten tegenweer toe, 390. Brief wegens de bedoelde verlaating vanUtrecht ter Staatsvergadering van Mol/and gebragt, 391. Aan de Commisfie te Woerden gezonden, en hoe door dezelve beantwoord en gewraakt, 391. Hoe verfchil- ; lend beoordeeld, 393. Daadlyke verlaating van Utrecht. Verflag deswegen 1 door de Heeren van het Defenfieweezen, 394. Be kendmaaking aan den Raad, wegens het verlaaten van Utrecht, 398. Mededeeling hier van aan den Krygsraad, Geconlïitueerden en / Gecommitteerden, 399. Na- l dere raadpleeging, Aid. Hoe der Burgerye bekend gemaakt, en derzelver bystere verflaagenheid, 400. \ Verlegenheid en Uittocht, 401. 't Gedrag der in de Stad blyvende gewapende Burgeren, 402. 'sPrinfen Krygsvolk trekt de Stad in, als ook de Stadhouder,403. Schikkingen 0111 alles op den ouden voet te herftel- V len,404. Beoordeeling van dit verlaaten, 405. De Rhyngraaf als de Hoofdverraader befchouwd, 407.

v alentyn (De Heer) onderneemt Kattenburg te bemagtigen, 120. Volvoert zulks, 122.

Visscher (C. W.) in de Satisfactie der Prinfesfe begreepen, 258. Blyft te Amfierdam, 259.

Visscher (Corn. Gov.) fneuvelt aan de Vaart, 299, Gedenkrfaalt te zyner Eere, 303. Begraafenis, 304.

Vlerk (Rob. v. d.) fneuvek aan de Vaart, 299. Gedenkteken te zyner Eere, 304-

''olksfiem, een Gefchrift onder dien tytel te Amfierdam gelfrooid en aangeplakt,83.

'reeswjk, Berigt wegens eene bevolene Inlegering van Krygsvolk aldaar, 293. Hoe door Utrecht met woord en daad geweerd, 293, 295.

T w.

* ecsp overgegeeveti, 192.

Veesper Tolhek, Aanval der Pruisfen op 't zelve, 209. Hoe door den Majoor Ringler verdeedigd, 210.

Vilde (G. H. de) trekt met een Iterke Burgerbende na Ouderkerk aan den A/nfiei, 163. Hoe hy deeze post moedig verdeedigt, 211. Verlaaten, 214. Lof aan hem gegeeven door den Vyand, 215.

Willem de V. zyne befchikking op de Verfterking van Krygsvolk na het Sticht, 306. Na Amersfoort genoodigd, koot aldaar. 345.

Voor-.