is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Tweeënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 107

digen, ons niet uitnoodigde om 'er deeze en geene byzonderheden uit te ontleenen, die ons het gehouden gedrag der Pruifen te dier Stede fchetzen, en een volkomen tegenbeeld opleveren van de by 'sKonings Brieve gedaane beloften (*). 't Zelve beflaat eenige bladzyden, en fchoon geheel overneemenswaardig, kunnen wy niet dan eenige byzonderhen aanftippen (f).

De aannadering des Pruisjifchen Krygsvolks te Zwolle bekend geworden zynde, en dat eenige Esquadrons Huzaaren binnen die Stad zouden komen, vervoegden zich, op Stads last, de Burgemeester Lindenhof en de Gemeen^man Qeysen by den Overften den Baron van Goecking, om den tyd en het oogmerk zyner komfte te verneemen, en zo veel mogelyk fchikkingen op het ontvangen deezes Krygsvolks te maaken. Zy verftonden, dat hy, met vyf honderd vier en veertig Paarden, voorneemens was , den volgenden dag , den twee en twintigften van Herfstmaand, na Zwolle te komen. Met bygevoegde verzekering , dat niemand, dan die zich met geweld tegen hem verzette, eenig nadeel in

Per-

(*) Zie hier boven bl. 3S.

(X) Geheel is het te vinden in de Ferzam. by de Chalmot Vill. D. bl 179—194 Ook heeft de Schryver der N. Nederl. Jaarh. het zelve als een egt Berigt hem toegezonden, geplaatst in 1787 bl. 5807. fchoon hy niet fchryve dat het den gemelden onwiaakbaaren oorfprong hebbe. Dit was voor dien Schr, ver te vi ei om te melden, daarliet 'der Pruisfi n bedryf met egte, maar voor zyne Party, onbevallige, kleuren fchetfte.

L.

BOEK.

I7Ü7.

Eifchen van den PruisjïfebenOverfte wegens de Ontwape*ning.