is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Tweeënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER:

Hattem (Oproerigheden te) 121. Gedrag omtrent de Uitgeweekenen , 192.

Heeckeken tot Zuideras gaat te Zutphen voor in het draagen van Oranje, 168.

Hoey (Van) Vaandrig, fchul'dig aan Oproer, Vonnis over hem, 155. Door de Prins verzagt, Aid.

Holland (Staaten van) ftaan aan die van Overysfel Gefchut, by wyze van leening, toe, 14.

Hoop (Van der) tot rekenfchap door Staaten van Overysfel opgeroepen , 12.

Hoop (Van der) de Vaandriig, het voorgevallene met hem wegens gepleegd Oproer, 155. Het Vonnis over hem uitgefprooken, door den Prins verzagt, 156.

Huisman, Oudburgemeester te Middelburg bleef voor plundering beveiligd, 356.

J.

ywisdictie (Militaire) in Gelderland op nieuw beraamd,

138. Op welk eene wyze ter Algemeene Staatsvergadering overgeleeverd,

139. Aanmerking over den tyd wanneer die Invoering gefchiedde, 140.

K.

Kampen moet zich na de Meerderheid voegen , 53. Hoe het zich aldaar toedroeg, 119, Oproeping

om re wapen te komen, 120» Handelwyze des llaads en der Gemeenslieden by de aankomst der Pruisfen, 121.

Kemp (Van der) Doctor te Middelburg, mishandeld, 341. Zyn huis met Plundering gedreigd, 364.

Kuiper (J.) Leeraar der Doopsgezinden te Deventer, Patriottisch, 69.

T L-

•L/ambrechtsen, Penfionaris

van Vlisfingen beweert dat het Oproer te dier Stede wel hadt kunnen gefluit worden, 384. Plunderingen ten zynen Huize, 385. Limfhers , een Herbergier te Arnhem, verdeedigt zich tegen oproerige Soldaaten een en andermaal, 157 cn 160.

Loo (Het) door Staaten van Gelderland befchut, 141.

T\/T M'

IVIarck (Van der) de Profes for een (leun der Patriottifche Partye in Deventer, 72.

Marle, Overlast dien Zwolfchen Burgemeester door da Pruisfen aangedaan ,110.

Middelburg, hoe die Stad de Dankadresfen wilde beantwoord hebben, 225. Hoe fterk te dier Stede getekend , 229'. De Afgevaardigden van Zierikzee ongerust , wegens de veiligheid in Middelburg, 257. 'Hoe door de Stad beantwoord,

Ee 4 259.