Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S36 VADERLANDSCHE

LVii.

BOEK.

1787. I788.

Hoe handelen in de Af zetting.

tifche zyde omhelzende, by deeze Com* misfie niet verfcheenen, om hunne zaak;

voor te draagen. Men zegge niet,

dat, langs die wegen, dewyl tog de Omwenteling daar was, door Regenten en Burgers alles zou aangewend wezen om de Commislie,ten minst mogelyke nadeele van

der Steden welzyn, te doen uitvallen.

Het was de post dier Gevolmagtigden geweest, de Leden der Stadsregeeringen te gader te hooren, of hun te verzoeken, om eenigen hunner te benoemen, ten einde met hun te fpreeken, en de ingebragte belangen der Burgeren met de hunne te vergelykem Met één woord; zy moesten ernltig, bedaard, en onzydig hooren en wederhooren zo Regenten als Burgers van beiderlei denkwyze; tegen' de bezwaaren omtrent zommige Regenten hunne begaafdheden en verdienden aanvoeren; tegen die omtrent het Beduur, zo zy ongegrond waren, redenen tot berusting in 't zelve bybrengen, en ten aanziene van de gegronde, herdel belooven en uitwerken.

Van djt alles zag men het tegendeel gebeuren. Immers doorgaands waren zy éénmaal voor zeer weinige dagen, of éénen enkelen dag, in deeze of geene Stad verfcheenen, om den fchyn van het hooren eeniger lieden te geeven, of zy kwamen 'er niet weder, dan om de zaak af te doen, niet overeenkomdig met het gedaan onderzoek; maar op onderrigtingen van elders opgedaan én niet van de zuiverde munte: en j of deeze niet genoeg waren, vorderden

Sluiten