is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vierenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LVIII.

BOEK.

1787. I788.

Welke

aangenomen ; welfceafgeweezen worden.

|

j 1 1 (

1

l

46*0 VADERLANDSCHE

noeg ware, was 'er een Bylaage aangehegi van geen minderen inhoud, dan dat de zodanigen, die geene Ampten bezaten en by de Remotie hadden geaüfifteerd, in hunne Perfoonen en Goederen, zouden worden geftraft, om daar door de fchadenste vergoeden, door hun toedoen den Lande toegebragt (*).

Partyfchap, haat en wraakzugt ftraalen om het zeerst door in opgemelde eifchen. Derzelver geheele Inwilliging kwam den Afgevaardigden ter Regeeringsverandering , hoe zeer ook tot het genoegen geeven van de Oranje Party overhellende, niet geraaden voor. In een uitvoerig fchriftlyk mtwoord op alle deeze Bezwaarpunten, bragten de Commisfarisfen der Indieneren Dnder 't ooge, wat reeds, van Stadswege, :egen een aantal Patriotten, vóór hunne jomst te Rotterdam, ten genoegen der In-

ivoonderen, gefchied was. Voorts

vilden zy de Burgers niet onkundig laaten, lat met betrekking tot de handelingen van sommige Perfoonen, door de Burgery aangeklaagd, het onderzoek by den Procureur Generaal van Holland reeds was ter hand genomen, of eerlang zou gefchieden, imners in zo verre zy by de Amnestie uitge-

looten waren. Dit zeker fchonk vol-

loening, fchoon de algemeenheid der uitIrukkinge, daar aan iets onttrok. Min volleedt het volgende, dat by de Regeering

van

(*) Verz. by de Chalmot IV. D. bl. 23—25.