is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vierenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

461

van Rotterdam geene bef hikking kon worden gemaakt op Afzettingen van Perfoo-; nen, die tot byzondere Collegien behoorden, dit moest aan dezelve worden over-

gelaaten. Nog minder de verklaaring,

dat onder de opgegeevene Perfoonen zich verfcheidene bevonden, die berouw betoond en beloften gedaan hadden van gehegtheid en trouwe aan het tegenwoordig Beftuur, omtrent welke Perfoonen reeds fchikkingen gemaakt waren, die het aanvangen van nieuwe raadpleegingen, ten hunnen opzigte, overboodig maakte.-- Allerminst, dat uit het overig getal der Perfoonen door de Burgery voorgedraagen, als het hoogfte ongenoegen verdienende, 'er veelen voorkwamen op wier gedrag, by naauwkeurig onderzoek, geene gegronde aanmerkingen te maaken waren, van dien aart, dat zy, uit dien hoofde, van hunne Broodwinningen zouden kunnen of behooren ontzet te worden. Uit het klein overfchietend getal der zodanigen die het ongenoegen hunner Medeburgeren zich op den halze gelaaden hadden, ter oorzaake van de voorige Partyfchappen, kwamen flegts vier Perfoonen in aanmerking; de Schipper van het Stads Jagt en de Delftfche Veerfchuit, een Bedienaar der Begraaienis; een Keurmeeeter van de Steen, en een Commisfaris van de Inlandfche Fruiten. Deeze kleine Amptenaaren werden dienvolgens van hunne Ampten ontzet. Het gevorderde onderzoek op den Major van den Byllaart, was ten diens voordeele afgeloEe 5 pen,

LViir,

iOEK.

i?88.