is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' WERHAAVE. (IIERMANNtJ3J> «52*

Van nature, naamlijk, zelv' een geestig en fchrander Gtes» fer, bezat hij dat overaardig foort van boerterij, .gevuld rnet tdeftigheid, doörmëngd met lieflijke-zagtheid,'het welk de'DuöBéid zo zeer in Socrates geroemd heeft. Hier mede befpreng» de hij niet alleen zij,-, boert, vol befchaafde fnedighei.dpn -gajv digheden; maar op een . angename wijze zelvs zijn ernftige ;zir> uitingen. Zijn Rij 1 van (preken en fcbrijveq, was door-een verwonderlijke menging van overvloedig en beknopt, getemr perd. Daar is 'er, die met vele woorden niets ;zeggen; .daar is 'er, die iets zeggende, dat zelve in een ftroom van wporden doen wegzinken; daar is 'er, die met weinig woorden veel zeggen, maar op een duistere wijze: Boerhaave fpaarzaam in woorden, doet overal diepeen vrugtbare zinnen hei* -der uitblinken. é \

Geene wetenfchap nam hij bij der hand, .en hij namze alle "bij der hand, die hij niet, vatbaar voor alle, door en door begrepen heeft, door een overforsfe kragt van geest, aanftonüs den weg, dien men betreden moet, doorziende, en met .evee vurige drift den zeiven doorflaande. Niemand hoorde IbetPy niemand zag hem, of hij betaalde den tol, die grootheid van geest, en uitmuntend vernuft, van zelv' verwerven. leusr .Konftenaar hoe fch.ander ook, erkende hem meer ervarenen vernuftiger in zijn konst, dan hij zelve.

De morgen- en avonduren, heeft hij zijne bijzondere letter• óeffeningen Randvastig gewijd.; de middelRonden gaf .hij .ten •dicnRe van 't gemeen. Na gedanen arbeid .oeffende hij zig .ia 't paardrijden. Vermoeid, verfriste hij zig door lieflijk fnareiv raccoórd., zijnde een overgroot liefhebber der inufijk; .de GuU tarre'behandelde hij konRig, een fpceltuig zeer gunRig gcfehilït om de emftige, en zelvs treurige bezigheden, daar hij me.de .overladen was, op te volgen, maar dat tevens ene zekere; zagtheid van ziel onderRelt, welke lieden, aan die foortea van bezigheden .overgegeven, niet altoos 'hebben ,,en vn,.».,i,| aiiet altoos behouden. 'Voornaamlijk fchepte hij ;jtdem, eet Xcheen eerst .regt ..te 'leven, ja teIheetfchen, -in .zijnvzeer■aangename lustplaats, welker nümen:omtrék,'hij in-e&nporatigsiïeit f J jriP