Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOUWENSCH. (WILLEM ADRIAAN) 3$

VAN der Horst, naar buiten, ten einde met die van Arnhem te fpreken. Doch men was nauwlijks bijéén gekomen, óf Burgemeester Eouwensch trok den degen, roepende: dezen

■ Stijn "t, die wij hebben moeten. Nu zijnze in onze magt. Straks" hier op werden de Wageningers aangetast, van bun geweer beroofd, en meteen koetswagen te rug gevoerd naar Wagei ningen, daar men de poort gefloten vondt; doch men, plantte 'er k gefchut voor, en opendeze zig met geweld. Die van binnen hadden, middelerwijl, ook met fcMrp gefchoten op «Je Amhemers, die in 't intrekken, twee huizen, uit welken gevuurd was, de glazen infmeten. De gevangenen werden naai- 't raadhuis gebragt en nauw bewaard. Schaats en Joan van der Horst, werden met den dood gedreigd; doch diep in" den ftagt, werden zij wederom tot aan de ftads poort gebragt, van waar zij door twee ftads Boden, uit den naam dér argèzette Gemeentslieden, van ambt en ééd ontflagen zijnde, raar Arnhem gevoerd werden. Hier zaten zij flegts een et'' maal in de Gemeentsmans-kamer gevangen; toen bragt men hen weder naar Wageningen. Middelerwijl, vervoegden hunm bloedverwanten eOele ingezetenen der ftad zig , met verfcheiden' verzoekfchriften, aan de Staten van 't gewest, dia, eerlang befioten, dat de Wageningfs Magiftraatsleden be, hoorden ontflagen en in hunne ambten 'herfteld te worden Ook vondt men, tegen 't gevoelen van Nijmegen en Arnhémgeraden, enig krijgsvolk naar Wageningen te zenden, tot hand! havinge van 't befluit op de herftelling der Regeringe. De algemene Staten, hier op vooraf geraadpleegd, hadden verftaan, dat men alvorens beproeven moest of 'er geen minzaam vergelijk te bewerken ware; doch zij waren naderhand op let aanraden van die van Holland, van gedagten veranderd, en gaven verlof, om enig krijgsvolk naar Gelderland te doen trekken. De Staten van Gelderland deden, hier op, het regiment van Delem, uit Duitschland, afkomen naai- hun gewest, en bedienden 'er zig van, om de gemene rust te her-

, flelJen. Ondertasten waren de Wageningfe gevanger.en, reeds

enk

Sluiten