is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Drie-en-veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

235

„ verdiend hadden, dat hun leeven en goederen ten prooye zouden gegeeven wor„ den, aan een Graauw, door huurlin„ gen opgeruid, dat men blyk noch befcheid daar toe fcheen noodig te heb„ ben, maar genoeg dagt te kunnen over,, reeden door een enkel geluid van Naamen of Woorden, of zelfs door eene Kleur, die by het Gemeen geheiligd en geliefkoosd, en daarom juist van die toverkragt waren om het Graauw op de been te helpen."

Hier uit trokken zy dit befiuit, „ dat, „ derhalven, het tydftip gebooren was,

waar op elk rechtfchaapen en getrouw „ Burger en Ingezeten zich moest doen „ kennen, en zynen arm met de zuiverfte ,, oogmerken, aan zyne wettige Regeering „ aanbieden, niet uit eenige partyzugt; ,, maar uit noodzaaklykheid, eensgezind„ heid en zelfverdeediging. Dat zy tot „ dit aanbod het hoogfte regt hadden, die ,, op hun Ed. Mog. verzoek hunne armen

gewapend hadden, toen de uiterfte nood

het vorderde, en waar tegen opzettelyk „ weerloos gebleevenen in geene fchaal

„ konden gelegd worden. Dat zy,

„ uit overtuiging van hunnen duuren pligt, „ zich thans vrywillig aanboden, en voor „ den Alweetenden God betuigden, dat „ de befchuldigingen tegen hun ingebragt,

bezyden alle waarheid waren, dat by ,, hun geene voorneemens noch opzet tot

Rustverftooring, veelmin Oproer, huis„ vesten, en dat zy in die zelfde getrou-

„ we

LIV.

boek.

f