is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Drie-en-veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S46 VADERLANDSCHE

LIV. BOEK.

Stryd tusfchen de Oranjegezinden en de Genootfchap.pers,

Herhaaiing van dit gevegt.

1

3 i

1 i 1

hadden uit de handen van een Gepeupel, welks overmoed fteeds toenam. Het Societeitshuis niet alleen moest het boeten met het inflaan der glaazen, maar die fchennis, met plundering vergezeld, floeg tot andere huizen over, welker Patriottifche Bewoonders het leeven ten naauwen noode, met de vlugt redden.

Naa die zegepraal trok 's volgenden daags de Oranjeparty, gewapend, met vier Vaandelen, Appingadam door, en hieldt de verwekte fchrik en ontfteltenis leevendig. Ongeholpen bleeven de Genootfchappers niet: want dien eigen dag toogen hunne Wapenbroeders van Middelftum, Lopperfum en Ondet-dendam, ten getale van ruim drie honderd , aan. Het binnen trekken wilde men weeren; en dit weigeren werd van wederzyds fchieten gevolgd. De Genootfchappers kreegen de overhand, dwongen de anderen te wyken, trokken binnen, tot groote vreugd hunner mishandelde Medebroederen, die thans het geleden leed op party verhaalden.

's Anderen daags wilde men den kans leezes Burgerkrygs doen keeren. Omtrent :wee honderd Fierdorpfter Boeren, zogoed ?y konden gewapend, kwamen hunne Dranjevrienden binnen Appingadam te hul?e. Tegen deeze bende trokken de Gelootfchappers uit, en behaalden op dezelve een volkomen zegen. Om dezelve te >evestigen diende eene Bezending van Grounger Genootfchappers ruim honderd en wmtig Man fterk, met Veldftukken voorzien ,