Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa VOORREDE.

voort, tot dat men zig zodanig verwart, dat het ten uiterften moeilijk, zo niet onmooglijk is geworden, om te rug te keeren , of zelfs overtuigd te worden, dat men dwaalt.

Het zal niet ondienftig zijn, dat ik mij toelegge, om, ter voorbereiding van den leezer tot het werk, 't welk ik hem thands aanbiede, eenig denkbeeld ter neder te ftellen van den waaren oorlprong en voortgang van die vooroordeelen, uit welke de onderfcheidene, en zo zeer uit elkander loopende begrippen der Staatsmannen , nopends den waaren aart van den nationaalen rijkdom ontftaan zijn — waaruit dan van zelve gelegenheid zal gebooren worden, om te doen zien, aan hoo weinig duisterheden dit ftuk op zig zeiven onderhevig is,

Eene van de voornaamfte redenen, aan welke men de moeilijkheid, om den waaren aart van den rijkdom der volkeren te bepaalen, ■moet toefchrijven , is in een verward denkbeeld omtrent de waare natuur van het geld te zoeken.

In de vroegfte tijden, zo van de waereld in het gemeen, als van zodanige maatfehappijen in het bijzonder, welke uit ruuwe en onbefchaaf-de wilden tot befchaafde natiën zijn opgegroeid, had geene andere wijze van onderlinge

Sluiten