is toegevoegd aan uw favorieten.

Naspeuringen over de natuur en oorzaaken van den rijkdom der volkeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f.

' O £ Ei

i.

HOOFDST.

i

( 1

i

tl n t v

S ii fa, In d( df zt

k

or br ge afl W er ge: gei

S° R IJ K D O M

heeft moeten hefteed worden , om " hem die gemakken te bezorgen, alle berekening te boven gaat. Het wollen kleed, bij voorbeeld, t welk den daggelder dekt , hoe grof en nimv het ook moge fchijnen, is niet te min iet voortbrengfel van den vereenigden arbeict ran eene groote menigte van werklieden. De chaapherder, hij die de wol in foorten ver. feit; de wolkammer, de venver, de fp'ïni ier,- de weever, de' voller, de bereider, en ene menigte anderen, moeten alle hunne onerfcheidene kundigheden vereenigen, om dit ederige voortbrengfel tot volkomenheid té rengen - welk een aantal, daarenboven, m kooplieden en werklieden is er noodig :weest, om de ruuwe werkftoffen van zomige van deeze werklieden, welke menigmaal ver van elkander gelegen gedeelten van :t land woonen, van de eene plaats naar i andere te vervoeren. Hoe veel fcöophan1 en fcheepvaart, hoe veele fcheeproaakers, ilemaakers, fchippers en matroozen, zijn in t werk geweest, in 't bijzonder,. om de derfcheiden ruuwe ftoffen bij elkander te pngeh, welke alleen door den lakenverwer jruikt worden , en welke dikwils uit de [elegenfte hoeken van de waereld komen l elk eene verfcheidenheid van arbeid worde vereischt, om de gereedfehappen van de 'ingfte van deeze Werklieden te vervaardiil Laat ons, (om nu niet te fpreekeli vair \ die