is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J<5

Dotïms D. ThomM Aquinatis-, Prcedicatoril Ordinis> Uier Vit*

mine Jecund'i fecunda, at meritis facile primus nusquam citra mor» tes haèénus impresfus, gemino indice illujlratw > aken araique Ulo Brtkulatim materias dijlinguente, altera alphabetko time pr'u mum adje3o, & a R. A.P., £f dolore optime merito, F. Petro Bruxelleksi accuratisfime cajï'ig'alus, at de novo rerifus. P&ris,

Claud. C'hevaixon, 1515. 410. De Jongbe, Belg,

Dornin. p. 344. Paquot, Bijl. litter. Tom. VI. p. 204--20ÖT.

BRUSSEL (JAN van) , dus na zijne geboorteplaats, en ook Mumburnus of Mamburnus genoemd, wierdt in zijn je gd naar Utrecht gezonden, en aldaar in dë kathedrale kerk opgevoed, alwaar hij in de falen en Grégoriaanfè zangkonsfc wierdt onderwezen. Zijn eerfte letteroefeningen ten einde gebragt hebbende, toog hij het geestelijk kleed aan, en wierdt regulieiê Kanunnik in het beroemde kloo-ter St. Agnetenberg, nabij Zwolle geleden, waar van Thomas a KeMpis , de Gefchiedenis heeft gefchrevén; hij wierdt vervolgens met verfcheidene bedieningen belast bij de Broederfchap té Windesheim, alwaar de kerkelijke tugt Zig ten dien tijde in een bloeijenden toeftand en goede orde bevondt; vervolgens Wierdt hij in 1497 naar Frankrijk gelokt, ten einde de reguliere Kanunnikken in dat rijk, die meestal een ongebonden leven leidden, en in alle ligtmisferijen als 't ware verzopen lagen, door zijne ftrenge tugt te verbeteren, waar in hij ook ongemeen wel Haagde; vervolgens wierdt hij tot Abt van LivH aahgetield; en ftierf te Parijs in 't begin van 1503, betreurd door een ieder die een minnaar van godvrugt en deugd was. Zijn lijk werdt naar de abtdij van Livri gevoerd, en in derzelver kerk begraven. Hij heeft in druk uitgegeven: Rofetum exercitiorum Jpiritualium £? facrarum meditatimiüm: in quo etiam habetur materia predicabüis per totum ami circulum. Bafil. 1491, naderhand zijn hier verfcheidene andere drukken van gemaakt. F. Sweertii, Athen. Belg. pag. 447. Maste-

lini , Necrel. Virid, Vallis. Galiia Christiana. Tom. VIL pag. fi36-B39- in welk werk, VII. D. in Probat. Col. 281, 282,

men

BRUSSEL. (JAN van)