Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURMAN. (NIKLAAS LAURENS)

Zijner Flora Jndiea, naar het door hem aangenomen leerftel'zel van Linneus gerangfehikt. Na zulk een bewijs van manlijke kruidkunde, en zig vervolgens aan de oeffening der geneeskonst hebbende overgegeven, werdt hij, in 1769, door Burgemeesteren en Bezorgers der doorlugtige fchoole van Am* Jieldam, zijnen vader toegevoegd, en tot Profesfor in deKruid-* kunde aangeffeld.

Zedert zijne egtverbintenis met Anna Maria Verkolje, ten jare 1770, en vader geworden van een talrijk kroost, offerde hij voor de welvaart der zijnen, ene van tijd tot tijd wankelende gezondheid; tot hij na herhaalde aanvallen van jigt- en kolijkpijnen, zodanig verzwakte, dat zijne konstvrien» den voor zijn behoud begonden te vrezen. Het jaar 1793, was ook het laatfte zijn's nuttig doorgebragten levens, want zig aan den dringenden raad zijner familie en vrienden overgevende, om enige uitfpanning en de verkwikking der buitenlucht, tot herftelling zijner gezondheid te genieten; werdt tiij met dén fchijn van beterfchap te huis gekeerd zijnde, des anderendaags van ene beroerte overvallen, en gaf nog aan zijnen fpoedig ter hulpe geroepen en toegefchoten vriend, den Geneesheer Oösterdyk , met tegenwoordigheid en bedaardheid van geest, te kennen : dat hij zijnen toeftand voor het begin ener ftaapziekte hieldt; waar op hij het fpraakvermogen en de kennis verloor; en, na alle vrugteloze aangewende hulpmiddelen tot zijne redding, op den.n feptember 1793, inden ouderdom van ruim 59 jaren, overleed. Zijn lijk wierdt den I7den daar aan volgende, naar Leijden gevoerd, en aldaar, in het graf zijner voorouderen, in de Hogelandte kerk bijgezet.

Van den beginne zijner praktijk af aan, bewandelde hij het geneeskundig voetfpoor zijnes waardigen vaders; ook waren de inlandfe kruiden en gewasfen, zijne meest gewaardeerde geneesmiddelen; terwijl hij, bij de aan zijne zorgen toebetrouwde lijderen, in het gast- en verbandhuis, en andere liefde-geftigten binnen Amfteldam, de dagelijkfe gelegenheid vondt, om zig een' eenvoudige geneeswijze te bevlijtigen en uit te

oef-

ÏS9

Sluiten