Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLING. (ALBERT)

Ê3S

de daad, in zijné Jaarboeken, bl. 646". ge^a-ende, zegt 'ei Tan: „ Had: Kyfhoex de geheugenis van dit fnode ftuk ten „ zeiven dage met een konnen begraven , dan zoude zijn „ deugd bij de nakomelingen niet bezwalkt zijn; maar nu hij zijne getrouwheid aan Jakoba betoond en zijne overwin„ ningen, met die vuile daad befmet heeft, zal Byling eeuwig met ere leven, en hij daarentegen in vervloekingen „ bij de nakomelingen zijn."

Die, welke deze daad van Byling onder de klasfe van die opofferingen uit vaderlandsliefde voortgefproten willen gerangfchikt ■ hebben, en met dien edelen geest der Ouden vergelijken, die enen Jtheenjen Codkus, Thebaanfen MenaïCeus, Romein/en Curtius . en meer anderen, hun leven deedt veil geven ter redding van den Staat, van hunne onderdanen of medeburgers; hebben niet overwogen, 't geen wij reeds hier voor hebben aangemerkt, dat namelijk Byling's daad geene van deze edele onderwerpen ten doele konde hebben, maar enkel.de drijfveer die hem bewoog beftondt, om zijn gegeven woord van eer geftand te doen. Schoon is de aanmerking van den Schrijver van Rom. Convers. Tom. I. pag. 126-129, daar hij ter gelegenheid van levensopofferingen der Ouden, uit gemelde zuivere bronnen voortvloeiende, zegt': jj Men beklage nu de onkunde dier tijden vrijelijk, welke „ aan vertoornde Goden en aan de noodzaaklijkheid van zul„ ke-bloedige bevredigingen deedt geloven, doch men fmale „ nimmer op dergelijke Heidenfe deugden, welke luisterrijk en „ vaak befchamend zouden uitgeblonken hebben, onder enen „ zuiveren Godsdienst, die ene redenlijke zelvsverlochening „ tot de edelfte deugd verheft."

Meer overéénkomst, fchijnt in den eerften opflag de daad Van Byling , met die van Anthony Hambroek te hebben, welke het leraarambt onder de Hervormden, in dienst der Ned. Oostind. Maatfchappije, op het eiland Formofa bekleedde, ten tijde als hetzelve ten jare 1661, door den Chinefen Zeerover Coxinga, onverhoeds overvallen en gedeeltelijk bemagtigd wierdt. Zo onverhoeds gebeurde deze aanval, dat Hambroek, met zijne P 5 vrouw,

Sluiten