Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 69.

In dien Partyën zich als dan daar over niet kunnen verftaan, ftaat het den geenen , wien de kosten zyn toegewezen, vry, om dezelve Lyst met de Quitantiën daartoe betrekkelyk , en met de bv hem ontvangen aanmerkingen, aan den Vrederechter, die het Vonnis met Byzitters heeft geveld, overtegeven , met mondeling verzoek, dat de Vrederechter dezelve kosten gelieve te begrooten.'

Art. 70.

Geen der Partyën zal by dezelve Lyst, quitantiën en aanmerkingen, eenigc andere 1'chriftuuren , tot flaaving van het'geene hy beweert, mogen voegen.

Art. 71.

Wanneer de verwonnene zyne aanmerkingen niet fchriftelyk aan zyn Partye heeft overgeleverd, of deeze aanmerkingen niet by de overgave der Lyst en Quitantiën aan den Vrederechter ingeleverd worden , ontbiedt de Vrederechter de verwonnene partye voor zich, en field hem dezelve Lyst ter hand, met bevel, om dezelve, met zyne fchriftelyke aanmerkingen, binnen drie dagen daarna, aan den Vrederechter terug te brengen.

Art. 72.

De Vrederechter begroot daadelyk na verloop van dien tyd, het zy 'er aanmerkingen 111 gekomen zyn of niet, de gevorderde kosten, by eene Acte aan de Lyst gehegt, volgends Formulier Letter V.

Art. 73.

Beide partyën zyn verpligt zich aan die begrooting te onderwerpen, zonder daarvan eenig hooger beroep te mogen doen.

Art. 74.

§69. Hoe te handelen ingeval van verfchil.

5 70. Geënt

fchriftuuren daarby over te geven.

§71. Hoe verder daar in te handelen.

5 72. Uitfpraak van den Vrederechter.

§ 73- Partyën zyn verpligt, zich daaraan te onderwerken.

Sluiten