Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

Nota.

Vso men zich hooger beroep wil voorbehouden , dan dient achter het Jlot van voorenftaande Formulier, en dus achter de woorden zonder verwyl te zullen ^ naarkomen, hef volgende ingevoegd te worden i

Des echter, dat aan een ieder van ons Ondergeteekenden zal vryfban, gelyk wy by dee^ zen verklaaren aan ons voor te behouden, om van dezelve beflisfmg en uitfpraak te mogen komen in Hooger Beroep aan . . ■.

formulier .van dagvaarding , voor de zaaien , waarin $c VrederechterRechtséïmg heeft.

Lettcr C. hehoorende tot Art. 33.

De Ondergetee'kende A., woonende te . . doet Dagvaarden B., woonende te . . , tegens . . . . dag den des . . . middags ten . . . uuren, voor den VredereehterC, zittende te . , . . Over en ter zaake van . . .

{alhier de vordering, en oorzaak waaruit diefpruit, intevulkn) blykends ....

(alhier intevulkn de befchryving der bewysfiul'ken daar van zynde) ;nde zulks ten einde aldaar met hem A. te worden bevredigd, is het doenlyk, of, by sntltentenïs van dien, in dezelve zaak te recht te liaan, volgends de Wet , . , , im , , . .

(geteekend) A,

Sluiten