is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3§ )

Letter G. hehoorende mede tot Art. 35.

Op heden den yerfeheiien voor den Vrederechter C. 'en d! en E. ais deszelfs gewoone Byzitters.

De ondergeteekenden A. en B. woonende te . .

Dewelke, onder afftand van de Voorrechten, volgends welke geene Borgen aanfpraaklyk zyn, zoo lang de Schuldenaar zelf niet is uitgewonnen, en twee Borgen de fchuldmogen fplitfen, en ieder met het voldoen der helFte kan volltaau , waar mede zy beloofden zich nimmer te zullen behelpen, verklaarden zich te ('lellen tot Borgen voor de goede voldoening en naarkoming van zoodaanig uitterlyk gewysde, als vallen zal in de zaak door F. tegen G. ondernomen, en by Citatie uit naam van F. aan G. op den .... gedaan, breeder omfchreven, en van welke zaak H., vermids de afwezigheid van G. de verdedigiging op zich heeft genomen; aanneemende en beloovende, ieder in folidum en voor het geheel, mids den een voldaan hebbende de ander bevryd biyve, den inhoude van hetzelve uitterlyk Gewysde behoorlyk en gereedelyk, als eigen fchuld , tezullen voldoen, en hetzelve te zullen houden even als tegen hun zeiven gewezen; overgevende by deeze, dat het zelve, by gebreke van prompte voldoening, daadelyk tegen hen Ondergeteekenden zal mogen worden ter exfecotié gelegd, zonder dat daartoe eenige voorafgaanderechtsvordering zal noodig zyn.

Alles, or.der verband van hunne Perfoonen en Goederen, als naar Rechten.

Gedaan te op den

(geteekend) A. en B.

In kennisfe van my (gerekend)

Klerk.

Let*