is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "9 )

gerechtigd te zyn, Appoinctement van Dagvaarding worden verzogt, om daar tóe gerechtigd verklaard te worden.

Art 195.

Dit heeft ook in 't byzonder plaats met opzicht tot- de geenen, die op eene Nalatenfchap , waarvan de Erfgenaamen onzeker zyn. vermeenen Recht te hebben, welke, hun rechï willende doen gelden, moeten verzoeken Ap. poincteroent van Dagvaarding tegen den geenen die het bewind in den Roedel hebben, en tegen allen en een iegelyk, om te antwoorden en voord te procedeeren op des Verzoekers Eisch , ten einde tot de Nalatcnfchap gerechtigd verklaard te worden; en ten einde voords de Bewindhebbenden in den Boedel tot het leveren van Staat en Inventaris, hetdoen van Rekening en het afgeven der Na'aten. fchap, worden gecondemneerd, als mede alle en een iegelyk, om'zulks te geheugen en te gedoogen.

Art. 196.

Wanneer iemand eenig vast goed aan een ander heeft verkogt, en zich wil verzekeren dat na de levering van dit goed niemand zich zal openbaaren, om op het zelve eenig reëel recht te deen gelden, vermag hy by Request aan de Burgerlyke Rechtbank (_ volgends Formulier Nü. 58.") met byvoeging van zyn bewys van Eigendom of Bezitrecht, verzoeken Appoinctement van Citatie tegen alle de geenen, die hy weet, dat zoodaanig recht ophet zelve goed zouden vermeenen te hebben, of ook tegen alle onbekenden in 't algemeen. Art. 197.

Dusdaanig Appoinctement wordt geëxploicteerd aan Gedaagden, die bekend zyn, op de gewoone wyze, en ten aanziet: van de onbekenden , by openbaaren Edicte , volgends bet voorfchrift van Art. 39. deezer Manier van Procedeeren; zullende nogthans de H 4 Edic-

5195.//»'*

byzonder tot eene Nalaten fchop.

% 19f). Van Appoinelement van willig Decreet.

$197- Hoe

hetzelve te exploiileeren.