is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

Art. 210.

Bovendien zullen, zonder eenige bepaaling van getal, by dc Hoven en by de Burgerlyke Rechtbanken als Praclizyns mogen fungeeren alle Perfoonen in de Rechten gegradueerd op eene Univerfiteit binnen deeze Republiek, zonder dat dezelve daar toe iets anders zullen noodig hebben dan eene Acte van Admisfie by het Gerechtshof van dat Departement, binnen het welk zy' dat beroep zullen willen uitoclf'enen: hoedaanige admisfie nimmer dan om gewichtige redenen zal worden geweigerd. Art. 2ii.

De Practizyns by het Gerechtshof aangefteld of geadmitteerd wordende, zullen moeten afleggen in handen van het Gerechtshof, op de wyze met hunne Godsdienltige gevoelens overeenkomende, den volgenden Eed:

„ Ik beloove en zweere, dat ik niet „ zal dienen in eenige zaaken, die ik ,, weet onrechtvaardig te zyn, het zy „ my van die onrechtvaardigheid blyke „ by het begin' van de zaak of daarna.

,. Dat ik de zaaken aan my opgedra„ gen naarltiglyk cn getrouwelyk zal „ waarnemen.

„ Dat ik geen overeenkomst zal ma„ ken om deel in de zaak tc hebben.

„ En dat ik my in alles zal gedragen , „als een goed en getrouw Practizyn 5, fchuldig is en behoort te doen".

Art. 212.

De Practizyns zullen nimmer worden toegelaten eenige Dingtaalen ter Rolle te houden , ten zy tot de behandeling dier zaak voorzien zynde van een behoorlyke generaale of byzondere Volmacht, Gerechtelyk of voor een Notaris verleden.

En zal, by het houden der eerfte DingtaaEe 4 len

§. 2IO.

Foords admisfie te verkenen, zonder bepaaling van getal, aan alle Gegradueerden,

§. 2ii. Eed

%. 212. Practizyns moeten by bet houden der Dingtaalen volmacht jvergeven.