is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 45° 1

213. Hot 'jn zaaken van Buitenlanders.

$.214, Practizyns aan Partyen op verzoek toe te voegen.

S- at5- Be-

pflaiing van '§aiaris.

lerj in elke zaak,'dezelve Volmacht aan Com* misfarisfen van de Rolle moeten worden ver* toond en overgegeven, om ter Secretarie van het Hof te blyven berusten.

Art. 213.

In zaaken van Buitenlanders zal van het bepaalde by het voorig Artikel in zoo verre mogen worden afgeweken, dat door Commisfarisfen zal mogen worden vergund een korte tyd , binnen welken de Praclizyns hunne volmachten zullen moeten inleveren ; met dien verllande, dat, , zulks binnen den bepaalden tyd niet gefchiedende, de gehouden Dingtaalen zullen worden doorgehaald, cn* in de zaak gedisponeerd even en in diervoegen, als of de geene, wiens Volmacht ontbreekt, in het geheel niet ware verfchenen, Art. 214

, Iemand verkiezende of noodig hebbende zy? ne zaaken door Praclizyns te laten waarnemen , en daartoe vrvwiliig geen Practizyn kunnende vinden , zal het Hof, op zyn mondeling verzoek, een der aangeftelde of geadmitteerde Praclizyns gelasten om hem daarin te dienen, het zy tegen genot van Salaris, het zy pro Deo, indien hy van zyn onvermogen doet blyken. En zal zoodaapig verzoek nimmer mogen worden geweigerd, dan alleen wanneer klaar en ontwylfelbaar blykt, dat de Verzoeker geen recht heeft in het geen hy zoude willen eisfehen of beweerert. Art. 215.

Elk Gerechtshof zal binnen zes maanden na deszelfs eerfte Zitting moeten ontwerpen , en aan het Vertegenwoordigend Lighaam ter goedkeuring inzenden, een Lyst van Salaris, naar welke de Praclizvns zich in liet inrichten hunner Rekeningen moeten gedragen. Zoo lang dezelve niet is vastgefteld, zuilen in de b..Tckeiiiii x van dat Salaris worden gevolgd ^caelfde Wetten of gebruiken, v.$!ke tot hier-: