Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5'9 3

cature zoude behooren, verklaart zy zulks by haar Appoinctement op het Reijuest van den Agent om een Rechtsingang te bekomen , volgends het Formulier hier achter gevoegd onder de Letter B.

Art. 37,

j Ingevalle 'er door den Agent fchorfing was verleend van een Vonnis of Dispofitie van een Hof bf Rechtbank, heft de Vierfchaar teyens die fchorfing op, by eeh afzonderlyke Acte, volgends het Formulier hier achter gevoegd onder de Letter C., en zendt dezelve aan het Hof of de Rechtbank, metj last om die ter Rolle të doen pronuntiëeren. Aft. 38,

• Hier mede wordt in dat geval de Vierfchaar gefcheiden, en over het gefustineerde misdryf kan geene verdere aanklagte gefchieden , dan door den gewponen Aanklaager, en by den 1 gewoonen Rechter; ten welken einde het Re- . quest en Appoineteraent.met de Bylagen aan ( den Agent van Juftitie wordt terug gegeven,^ óm daar van zoodaanig ander gebruik temaa:. ken, als liy zal meenen te behooren. 3

, •. „ . ;•. :, . Art.. 39. ,

Indien daarentegen de Vierfchaar begrypt* dat het gefustineerde en omfchreven fait, i voor zooverre, en indien het misdaadigzoude t zyn, wel tot haare judicature zoude.be.hoo-y ren, > maar nogtbauds in den aart der zaak, of in het gewicht der bewyzen, geen genoegzaa- 't, men grond vindt om een Crimineelen Rechts- l ingang te verleenen, wyst zy, by Appoincte- e ment op de Requeste, .het daar toe gedaane f. verzoek van de hand , zonder zich , ook in j dat öpzigt ,■ hét genomen Decreet van Be- k fchuldiging eenigszins tot rigtfnoer te laten h ftrekkefl.

Art. 40.'

De Vierfchaar gedraagt zich wyders naar hst geen by Artikel 37. is gezegd, doch de / K k Aókè,

dien zy h'e- . grypt onbevoegd te zyn.

f • 37, Hoe

in dat geval de door den Agent 'verleende fchorsIng óptehefren.

§. 38. Over

het gefustineerde misIryf kan reeft verier vervolg gefchieden fan op degevoone wyze.

%.y).Wat edeen, inliën de fierchaar geen ïtoffeofgeoegzaame,wys vindt m een Crivneelenlechts- inang te verenen.

5.40. Hoe 1 dit geval

Sluiten