Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*3 )

Art. 54.

. Buiten het geval by litt voorgaande Artikel vermeld, mag de Vierfchaar, zonder Decreet van Befchuldiging, niemand ia Rechten doen betrekken,

Art. 55.

Zy mag ook geen kennis nemen over ande» re misdryven, dau waar over het Decreet van Befchukliging is verleend; dan alleen wanneer kennelyk bleek, dat, door de onnaauwkeurige opgave der voorlopige Berichten of piformatiën by den Agen$ van Justitie bekomen, of andere diergelyke oorzaaken,degefteltenis van het fait by het Decreet van Befchuldiging niet juist wasomfchreven, maar nogthans dezelfde zaak was bedoeld, en dat tevens zulks inde bevoegdheid der Vierfchaar geen onder, lcheid maakte,

Art. 56,

Ingevalle de Vierfchaar tot haare inlichting omtrent de zaak, waar over deBefchuldigin"-3 gaat, meent noodig te hebben de inzage in' eenige Stukliep, in handen van een Departe-^ mentaal Hof, Burgerlyke Rechtbank, of open-' baaren Aanklaager,berustende, of ookin eenige 1 Registers, Refolutiën of Aanteekeningen, bv een Gerechtshof of Burgerlyke Rechtbank ge, houden, gelyk ook wanneer door den Agent van Justitie daar toe een Voordragt is gedaan . is zy bevoegd van al het zelve te vorderen Vi! lie, en vervolgens ook te nemen ofte doen nemen authentieke Copiën of Extracten; doch js verplicht de origineelen terug te geven.

Art. 57. 0

Indien de Befchuldigde mogt worden ontvangen in ordinair Proces, wordt deRolle ge- d

SfchaV°°r C" m overftaan van de v°Jlec aar. ^

u

K k 5 Am sSJ

S- 54. Bui.

ten dat geval niemand in Recht en te betrekken zonder De. creet, §. 55- Ook over geen an. iere mifdry. ven, danwel. ke daar in vervat zyn,

$. 50*. Vam velke Stttk•en de fier. chaar Vifie nCopi'ènkan •orderen.

§.57. ƒ««•inair Pro?s de Rolle ■ houden in '. volle Fiat* :haar.

Sluiten