is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vyfënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6VADERLANDSCHE

LX. boek.

1787. I788.

Geene verandering in den Provinciaalen Eed.

Eed voor de

Afkondiging dit ftuk betreffende geboo* ren (*). — Eene Afkondiging, die, ondanks dit aangemerkte van het Lichaam der Edelen, in vry fterke bewoordingen begreepen was, en daadlyk ingerigt om voortaan den weg tot Verandering, op dat wy hunne uitdrukking herhaalen, toe te muuren: en tevens opgevuld met de haatlykfte uitdrukkingen wegens de gedraagingen der Burgeren, die na verandering geftaan hadden.

Buiten deeze openlyke toezegging en verklaaring van der Staaten gezindheid, ten, opzigte van de oude Regeeringsgefteltenisfe, hielden zy zich aan den gewoonen Eed, vóór derzelver toelaating ter Vergaderinge, ten aanziene van dit ftuk, begreepen in deeze bewoordingen, „ dat ik mede punctueelyk zal in agt nee-

men en nakomen het Reglement, no-

pens het beleid en beftel der Provin„ ciaale Regeering, in mdclxxiv ter Ver„ gaderinge vastgefteld; dat ik ook zaï „ helpen maintineeren hun Ed. Mog. Be„ fluit van tien January mdccxlviii, „ waar by het Stadhouder- Capitein- en „ Admiraalfchap Generaal verklaard is „ erflyk, zo in de manlyke als vrouwly„ ke Defcendenten van Willem Carel „ Hendrik Friso (f)."

Vervolgens ftelden Staaten van Utrecht een foortgetyken Eed op de Conftitutie

vast

(*) N. Nederl. Jaarb. 1787. bl. 5550. 5561.5567,Ct) Ferz. by dk Chauuot VI. U. bl. 280—382,'