Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 VADERLANDSCHE

LX.

BOEK.

I787.

1788.

Aankomst op 't Loo,

Begroeting dooi Staaten van Gelderland,

„ omliggende bergen, in groepen van ver„ fchillende grootte. — Het tooneel was „ waarlyk fchilderagtig, een wel overdagt ,, plan van tooneelvertooning waardig."

Staatlyk werd de ' Koning en Kroonprins, den elfden van Zomermaand, op het Loo ontvangen. Met het Stadhouderlyk Hof het middagmaal genomen hebbende, vertoonde de Koning zich aan de menigte van Aanfchouwers, die de lugt deeden weergalmen van Oranje boven! Lang leen de Koning! Staaten van Gelderland verwelkomden den Koning op hun Grondgebied, by monde des Graaven van Randwyk die zich, op den toon van dien tyd, in deezer voege liet hooren.

„ Sire! De Staaten van Gelderland,on„ ze Souverain, hebben ons benoemd, 5, om de Eer te hebben aan uwe Maje,9 fteit te komen betuigen hoe gevoelig „ zy zyn aan het. geluk van dezelve op „ hun Grondgebied te mogen zien; niets „ zal hun aangenaamer zyn dan iets te „ mogen toebrengen tot het genoegen van „ uwe Majefteit, geduurende derzelver „ verblyf alhier.

„ Het zy ons vergund, Sire! van dee„ ze heuchlyke oraftandigheid gebruik te „ maaken om uwe Majefteit te verzeke„ ren, hoe zeer wy ons geluk wenfchen „ met de Alliantie, onlangs tusfchen U „ en de Republiek geflooten; eene Al,, liantie die zekerlyk alles toebrengen „ moet voor het welzyn en geluk der „ beide vereenigde Mogenheden. De

„ naau-

Sluiten