is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vyfënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*3 VADERLANDSCHE

LXI.

?0ÏL

1787. 1738,

den. Eerst vervoegde hy zich tot den Stadhouder, en vervolgens tot de Staaten, met verzoek dat zyn Ampt nog niet aan een ander mogt gegeeven worden. Onbeantwoord liet zyne Hoogheid 's Edelmans Verzoekfchrift. Dan der Staaten Antwoord luidde op deezen fchorren en afwyzenden toon; „ dat zyn Request, „ wel verre van te kunnen ftrekken tot „ zyne Regtvaardiging, veel eergefchikt „ was om de billyke verontwaardiging „ over den voorigen hoon te vernieuwen: „ om dat hy de Vergadering, waar in ,, dat Befluit genomen was, voor incom,, petent hadt verklaard; waarom zy het „ zelve, onder betuiging of blyk van ge„ past ongenoegen, afweezen, en den „ Landfchryver gelasteden, om voortaan „ alle Requesten om verandering te maa„ ken in dit Befluit, terftond van de hand „ te wyzen, als niet gefchikt om ter raad-

„ pleeginge te worden gebragt."

Vrugtloos was desgelyks een nader omftandig en beredeneerd Verzoekfchrift door dien Edelman den Stadhouder aangeboden, waar in hy zich beklaagde, „ dat „ hy, by wege van feiten, niet alleen van die Regten , welke bem, uit hoofde „ zyner toelaatinge ter Staatsvergadering „ en als Amptenaar des Landfchaps toe„kwamen, ontzet was,; maar ook te „ deerlyk gekwetst in zynen goeden

„ Naam pn Eer." Te. vergeefsch

verklaarde hy, in 't zelfde Stuk, te vertrouwen , „ dat 'zyne Hoogheid zich niet zou