Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. &5

land; 't welke hy ten derden dage te ruimen hadt, en naa binnen daags zonnefchyn de Stad Leeuwaarden te moeten verlaaten. Voorts verweezentot het betaalen, der kosten van het Regtsgeding.

Drie dagen laater, werd ten Blokhuize gebragt Philippus Meinsma ? van Leeu-: waarden, Major van hen Battaljon Vrycorporisten van Menaldumadeel. De hoofdpunten zyner Befchuldiging, waren de voordragt en tekening van de bovengemelde Verklaaring ; het inneemen en in bezitting houden van de Stad Sneek* het in verzekering neemen, en overleeveren van verfchside Peifoonen; het pleegen van Brutaliteiten op Galamadamme; het in de Wapenen blyven tegen 'sLandsplacaat van den vierden van Herfstmaand, des Jaars mdcclxxxvii , en het doen van bedreigingen aan de Gevangenen, h—r s'Mans vonnis, één Jaar naa zyne Gevangenneeming geftreeken, beftondt in eene Opfluiting in het Blokhuis, op zyn eigen kosten, (mits borge daar voor ftellende,) voor drie jaaren, of anders voor dien zelfden tyd in het Tugt of Rasphuis; en verder tien jaaren buiten Friesland gebannen. Met betaaling van de kosten op zyne zaak geloopen.

Met den aanvang van Wynmaand, bragt men op het Blokhuis in verzekering Wopko £ Cnoop, Burger van Bolswaard. Te dier naast Franeker fterkst voor de Burgervryheid woelende Stede, Luitenant van de Schuttery, en Lid van het Defenfieweezen der Stad. Deezen werd ten laste gelegd de tekening der meergemelde VerklaaB,5 ring,

LXII. BOEK.

1737. I788. p.

Weinswa ge. /oniiisd.

Vonnis ver W.

!noct.

Sluiten