is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787, 1788 en 1789. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Zes en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXIV. SOEK.

I7S(J.

328 VADERLANDSCHE

„ last, waren ten uiterften fomber! es „ welke hoop konden wy ook voeden, „ om eenigermaate aan denzelven te vol„ doen? Want hoe dringende de nood „ was, hoe groot er de indragten op de „ Grondwetten van den Staat; hoe hevi„ ger het misverftand, tusfchen Bondge„ noot en Bondgenoot, hoe losfer de „ band der Unie; hoe minder vrugts wy „ ons van ons werk konden belooven. — „ En ware het niet geweest, dat wy „ voor ons het oog fteeds hielden geves„ tigd op die zelfde Voorzienigheid, „ welke zo zigtbaar de opkomst van dit „ Land hadt beftuurd, en hetzelve zo „ dikmaals voor den ondergang bewaard; „ met het vertrouwen, dat toekomende „ gebeurtenisfen, onzen byzondere yver, „ voor het algemeen belang, mogelyk „ nog van eenige vrugt zouden maaken : „ zo hadden wy bereids toenmaals onzen „ last, in den fchoot van U Hoog Mog. ,, wederom nedergelegd.

„ Gebeurtenisfen, die wy niet konden ., voorzien, wakkerden onzen yver te geü lyk, met onze hoop aan, en eene ge„ denkenswaardige Omkeering van zaaken, ,, zette ons een nieuw keven by, toen i eerst konden wy, met uitzigten op eenen li gelukkigen uitflag, de handen aan het „ werk ilaan; en op grond van eene oor„ fpronglyke Unie, voorflagen aan U ,, Hoog Mog., tot verzekering van het „ algemeen geluk, opdraagen, welke an-

55 der-