Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 VADERLANDSCHE

LXV1I.

boek.

I790.

bant kondigde een Befluit af, waar by het Patriottifche Genootfchap, zo lang gehaat en belaagd , werd opgeheeven. De aanzienlykfte Leden namen de vlugt. ,. En „ 't allereerste oogenblik," gelyk Fürster fchryft, „ waar op die Vergadering zich 5, vry gevoelde van alle mededingers be„ fteede zy , om , door middel van ge„ welddaadige maatregelen, de mogelyk„ heid eener nieuwe Republikeinfche Om? „ wenteling te verhinderen. De Vryheid „ der Drukpers , dat heiligst pand van „ vrye Volkeren, werd onherroepelyk af-

gefchaft. Eene geftrenge keuze over „ de Boeken waakte zorgvuldig voor de „ inftandhouding van ftaatkundige en geest-

lyke duisternis, en het verbod van alle „ buitenlandfche Nieuwspapieren , welke „ de Democratifche Grondftellingen be„ gunftigden, bekroonde deeze de Acht„ tiende Eeuw zo zeer onteerende ver-

ordeningen. De fluier van geheimhou„ ding bedekte alle de raadilagen der Wet„ geevende Magt; en bittere haat ver„ volgde de nog overig zynde Leden des „ Vaderlandminnenden Genootfchaps, uit „ vrees voor geftrenge berisping werden „ de Naamen van Vonk , Walkiers , „ Ursel en la marck, op openbaare

5) plaathebben. Forsters Reizen. III T>. bl 128. In &t% deel deeze- H.-. izen, ticffen wy veele byzorderheden aan tot dit tydvak der Brabantfche Onlusten behoorende. Zie bl. 88—i.08.

Sluiten