is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1789 en 1790. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Acht en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79 VADERLANDSCHÊ

LXVIII. BOEK.

179°Op welIte voorwaardenzy die post aanneemen.

len Jamz., Secretaris van Heeren Gecommitteerde Raaden in het Noorder Kwartier.

By de bekendmaaking deezer keuze vermeldde de Raadpenfionaris, dat die Heeren, onderrigt dat zyne Hoogheid het oog der verkiezinge op hun geüaagen hadt, „ van den eenen kant, wel zeer gevoelig „ waren, wegens de zonderlinge eere en „ het onderfcheidend vertrouwen 't welk „ hun Ed. Groot Mogenden, nevens zyne „ Doorlugtige Hoogheid, in hunne Per„ fbonen betoonden te ftellen; maar dat „ zy tefFens, aan den anderen kant, voor „ Hoogstdezelven niet konden verbergen, „ wel gewenscht te hebben, dat de keu„ ze van zyne Doorlugtige Hoogheid ge„ vallen ware geweest op zodanige Per„ foonen, van wier arbeidzaamheid en kun„ digheden, met grond betere en over„ vloediger vrugten konden verwagt wor„ den; en dat zy, uit dien hoofde, zo „ wanneer zy aan de infpraak en neigin„ gen van hun hart den vryen en onbe„ lemmerden loop lieten, hun Ed. Groot „ Mogenden zouden moeten verzoeken, „ om hun te willen verfchoonen van de „ aanvaarding eener Commisfie, waar van „ zy de moeilykheden, en het epineufe, „ met welke zy zouden te worftelen heb„ ben, ten duidelykfte vooruitzagen; — „ doch dat de gratieufe wyze op welke „ die Commisfie hun werd opgedraagen, „ en vooral het vertrouwen op de onderr, fteuning en befcherming, zo van hm

„ Ed.